ورق ها را می توان با اندازه دلخواه یا اندازه استاندارد ایجاد کرد.

سایزهای ورق
طولعرضضخامت
۳۶۶ سانتی‌متر۷۲ سانتی‌متر۶ یا ۱۲ میلی متر
۳۰۵ سانتی‌متر۱۲۰ سانتی‌متر۶ یا ۱۲ میلی متر

گروه A

گروه B

گروه C